Green Deal Sportvisserij Loodvrij

Betrokken partijen

 • Unie van Waterschappen
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Sportvisserij Nederland
 • Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beschrijving initiatief

In Nederland zijn circa 1,2 miljoen mensen die een of meerdere dagen per jaar aan sportvisserij doen. Velen van hen gebruiken lood als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Lood is makkelijk toepasbaar, goedkoop, heeft een hoog soortelijk gewicht en is makkelijk zelf te verwerken. Maar veel van dat lood komt in het milieu terecht, wat schadelijk is voor mens en dier.

In de Green Deal werken partijen samen om het gebruik van lood in de sportvisserij op korte termijn te verminderen en op langere termijn te stoppen. Hiermee beogen de partijen een cultuuromslag en gedragsverandering bij de sportvissers teweeg te brengen. Ook richt de aanpak zich op een omslag in de retailketen zodat de hele keten bekend wordt met alternatieven voor lood en deze alternatieven ook beschikbaar stelt.

Resultaten

Partijen willen:

 • Dat het gebruik van lood in de sportvisserij in 2021 ten minste 30% is verminderd en binnen 10 jaar het gebruik inclusief het verwerken van lood is gestopt.
 • Dat de omslag niet leidt tot gebruik van een ander verontreinigend of schaars materiaal dat het milieu of de volksgezondheid aantast.
 • Dat er voldoende geschikte, aantrekkelijke en duurzame alternatieven beschikbaar komen.
 • De partijen zetten gezamenlijk in op aanpak in de gehele keten: van productie, verkoop en gebruik. En op het teweegbrengen van een gedrags- en cultuurverandering bij de sportvissers en een omslag in de retailketen, fabrikanten en importeurs door aanbod van alternatieven.
 • De Green Deal richt zich op de Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren, Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone.

Einddatum december 2021.

Inzet en acties partijen Spoor 1. Communicatie en bewustwording loodvrij vissen

 • Sportvisserij Nederland, Dibevo, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en de betrokken ministeries ontwikkelen een communicatiestrategie voor vergroting van de bewustwording onder sportvissers.
 • De communicatiestrategie bestaat onder meer uit de ontwikkeling van communicatiematerialen, loodvrije viswedstrijden, vaststellen van visrecords waarbij loodvrij is gevist.
 • Sportvisserij Nederland stelt een deel van haar website beschikbaar voor communicatie.

Inzet en acties partijen Spoor 2. Instellen van gebieden voor loodvrij vissen

 • De Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland gaan pilotgebieden beschikbaar stellen waar loodvrij vissen wordt gestimuleerd.
 • Sportvisserij Nederland is coòˆrdinator en publiceert op haar website een overzicht van alle pilotgebieden.

Inzet en acties partijen Spoor 3. Duurzame en aantrekkelijke alternatieven

 • De aan spoor 3 deelnemende partijen, waaronder Sportvisserij Nederland en Dibevo, werken aan de beschikbaarheid en het onder de aandacht brengen van aantrekkelijke en duurzame alternatieven voor lood.
 • De deelnemende partijen gaan de verkoop van loodalternatieven stimuleren door middel van informatiebijeenkomsten en prominent naar voren brengen van alternatieven in het aanbod en bij events.
 • De deelnemende partijen formuleren criteria waar duurzame alternatieven aan moeten voldoen.
 • De deelnemende partijen ontwikkelen een communicatiestrategie om sportvissers bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van lood.
 • De deelnemende partijen richten een platform op voor marktpartijen om de samenwerking met hen te versterken en het aanbod van duurzame alternatieven te vergroten.

Inzet en acties partijen Spoor 4. Nut, noodzaak en de mogelijkheden van acties of maatregelen voor 2021-2027

 • Alle deelnemende partijen vinden het wenselijk dat in de toekomst in de sportvisserij uitsluitend loodvrij wordt gevist.
 • De deelnemende partijen zetten zich in om het loodgebruik in de sportvisserij Europees breed te reduceren.
 • De betrokken ministeries verkennen nut, noodzaak en mogelijkheden van algemeen verbindende voorschriften.
 • Als blijkt dat de vrijwillige afspraken onvoldoende effect hebben, zal de Rijksoverheid algemeen verbindende voorschriften in overweging nemen mits deze opportuun, doelmatig en uitvoerbaar zijn.